Közzétételi lista

Közzétételi lista

 A jelenleg hatályos jogszabályok szerint minden nevelési-oktatási intézmény köteles közzétenni:

 1. a szakmai alapdokumentumot, (nyilvántartásba vételi határozat)
 2. a pedagógiai programot,
 3. a szervezeti és működési szabályzatot, Mellékletek: 1., 2., 3., 4., 5. 6.   7.
 4. a házirendet,
 5. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
 6. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
 7. köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét,   a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is - (módosítás) továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét,
 8. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait: törvényességi ellenőrzés; belső ellenőrzés
 9. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának idejét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
 10. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával.
 11. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 12. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 13. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
 14. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
 15. középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,
 16. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
 17. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
 18. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
 19. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.